תקנון אתר אולסטאר

ברוכים הבאים לאתר אולסטאר.
אנא קראו בתשומת לב תקנון זה. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה

1.אתר אולסטאר הינו אתר אינטרנט אשר במסגרתו מתבצעות מכירות  (להלן:  "אולסטאר" או "האתר"). משרדי אולסטאר והמחסן לצורך תפעול האתר ממוקמים  ברחוב סחרוב 19 א.ת מערב ראשון לציון

2.רשאי להשתתף בקניה כל אדם המחזיק כרטיס בר תוקף והוא על שמו בלבד.

3. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה,ומסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באולסטאר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד אולסטאר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הקשורות עימה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של אולסטאר אינטראקטיב בע"מ על פי תקנון זה.בכל מקרה של תביעה סמכות השיפוט תהה בתל אביב-יפו,חיפה,נצרת,באר שבע וירושלים בלבד.

4 .כל רכישה באתר הינה הבעת הסכמה עקרונית בלבד לרכישת המוצר טרם ביצוע העיסקה. ואינה מחייבת לא את הרוכש באתר ולא את חברת אולסטאר .ראה סעיף 16 בתקנון.משבוצעה העיסקה וחוייבה אולסטאר אחראית לאספקה ולשירות.

5 .אולסטאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6 .אולסטאר , לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

המוצרים/מלאי
7 .אולסטאר אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים המופיעים באתר ואינם במלאי. ורשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.מובהר בזאת שהתמונות באתר הובאו לצורך המחשה. אולסטאר עשתה מירב המאמצים עלמנת להביא תמונה עדכנית ואמינה המשקפת את מראה המוצר כפי שהוא.
8.במסגרת הרכישה באולסטאר  יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות
   כאמור תהא נתונה   לשיקול דעתה הבלעדי של אתר אולסטאר .
המחירים.
9.מחירי המוצרים הינם המחירים המופיעים באתר. במקרה של טעות "סופר" מחיר המוצר יקבע לפי המחיר בחנות אולסטאר .
לצרכן תינתן הזכות לבטל את העסקה ללא דמי ביטול.
ביצוע הרכישה באתר
10. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יימסרו לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא  יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום,  אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות.
אבטחה
הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL 11. אבטחה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת אולסטאר וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה .

12. אולסטאר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר או בחנות וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.וזאת במקרה של לקוחות אשר מנסים לנצל את מדיית האינטרנט לשימוש לא הולם, ובאי מתן פרטי תשלום הולמים.

שעות פעילות אולסטאר
13 יום א עד ה : 17:30 – 09:00 (מתשע בבוקר ועד חמש וחצי).
ימי שישי משרדנו סגורים.
דמי טיפול ומשלוח
14.בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח  בסך הנקוב בדף  המוצר
15. אולסטאר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי הטיפול ומשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה.
מלאי ואספקה.
16. כלל, כל המוצרים מצויים במלאי לאספקה ללקוח תוך 21-14 ימי עסקים. יחד עם זאת,
אם בשל ריבוי הזמנות או מטעמים שלא קשורים באולסטאר , המוצר יחסר במלאי,
נודיע ללקוח תוך יום עסקים אחד על אי המצאות המוצר במלאי ויתאפשר ללקוח לבטל את העסקה ללא דמי ביטול.. , חברת אולסטאר מפעילה מספר חנויות אשר לא דרך האינטרנט. זכותה של אולסטאר שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת אולסטאר אשר תיבחר על ידי אולסטאר בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "החנות המספקת") בכל מקרה במידה וההזמנה חוייבה אולסטאר תעשה מאמץ לספק את המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום החיוב וקבלת האישור מחברת האשראי. 14 ימי עסקים הינם עד מסירת החבילה בדואר ישראל. עיכוב באספקת מוצר עקב שביתה בדואר, חגים ואו מחדל /טעות דפוס וכדומה. של רשות הדואר לא יחשב כאיחור במועד האספקה..במידה אולסטאר חורגת מ 14ימי אספקה הלקוח יקבל זיכוי של 5% מערך המוצר כפיצוי מוסכם.היה והלקוח מעוניין לבטל הזמנתו . ביטול העיסקה תתבצע ללא דמי ביטול במקרה זה.

16א. אולסטאר תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, אולסטאר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי אולסטאר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. אולסטאר תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.בכל מקרה אולסטאר תודיע ללקוח תוך יום עסקים אחד על אי הימצאות מלאי.

18. אולסטאר לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

19. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, וביוזמתו ייפנה למוקד שירות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים לפי עלות המשלוח לאותו מוצר.

החזרת מוצרים/ תיקונים
20. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
23. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך,למוקד שרות לקוחות  ולשלוח את המוצר חזרה או להגיע אלינו עם המוצר. ולא יאוחר מ 14 ימים ממועד האספקה. מוקד שרות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. בהתאם לחוק הגנת הצרכן זכות לביטול  עסקה 14 ימים ממועד אספקת המוצר או קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ניתן להחזיר מוצרים 14 ימים מיום קבלתם או קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר.
במקרה של ביטול עיסקה יחוייב הלקוח ב5% ממחיר העיסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך בניהם.
במקרה של תקלה במוצר על הלקוח להגיע לרח' סחרוב 19 ראשל"צ טל 03-6357789
במשלוח דואר יש לשלוח אלינו באריזה המקורית או אריזה שמרופדת היטב היטב .
מובהר בזאת לא תתקבלנה תלונות כאילו המוצר נשלח שלם ותקין ונשבר במשלוח !
מובהר בזאת אולסטאר מסירה כל אחריות למוצר שיגיע אלינו כשהוא שבור,ניזוק או כל חבלה שהיא .
במקרה זה אולסטאר תגיש הצעת מחיר עבור תיקון או החלפה.
מבצעים.
24. מעת לעת יימכרו מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות

25. במידה ואולסטאר  תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, והכל בכפוף לתנאי המבצע ו/או למצוין בדף המוצר .מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד,

ביטול עסקה או שינוי הזמנה .
26. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שרות הלקוחות ובמייל בלבד.יש להתקשר ולוודא הגעת מייל /פקס 
27. הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם מתקלקלים או מתכלים .וזאת באמצעות פנייה למוקד שרות הלקוחות . וזאת עד ארבעה עשר(14)  ימים מיום אספקת המוצר .בצירוף חשבונית מקורית.בהתאם לחוק הגנת הצרכן זכות הביטול הינה 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר, דמי הביטול הינם 100 ₪ או 5% ממחיר העסקה לפי הנמוך בנהם. 
28. חובה לציין כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986,  וכפי התקנון.
רכישה
29. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח באולסטאר יכולה להתבצע בתקשורת האינטרנט בלבד
התשלום
30. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, המקובל על ידי אולסטאר , בלבד. המוצרים יסופקו לאחר בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור לעסקה.
אחריות
31. אולסטאר אחראית לשירות ותיקוני מכשירים שנקנו דרכה מכל סוג שהוא,במסגרת האחריות וכפי המצוין בדף מוצר בחשבונית ואו בתעודת האחריות.
למוצרים אשר נרכשו דרך אולסטאר ובמידה ונותן האחריות היבואן לא ימצא מסיבות כאלה ואחרות .אולסטאר תהה מחוייבת לאחריות ולתיקון המוצר והחזרתו למצב תקין.למוצרים שמחירם 400 ש"ח ומעלה .
32. אולסטאר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס
שייגרם ללקוח אולסטאר ו/או לצד ג כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באולסטאר וכדו.כמו כן לאולסטאר לא תהיה שום אחריות לגבי קבצים או תמונות המגובים במדיות שונות כגון כרטיסי זכרון  הנרכשות דרכה.
מובהר בזאת במקרה של נזק עקיף או ישיר או נזק צד ג' כתוצאה משימוש במכשיר או מטען או סוללה שנרכשו באולסטאר.
גבול האחריות המקסימלי הוא ערכו של המוצר ואת ששולם תמורתו.ואולסטאר לא תישא בשום הוצאות מעבר לערכו.
זכויות
33. אולסטאר הינו אתר ומאגר רשום. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להכלל במאגר המידע של חברת אולסטאר ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות עידכונים , קידום מכירות ושיווק.
34. אולסטאר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו. אין להעתיק . תכנים ,טקסטים ,טכנולוגיות,קבצים ,תמונות  או כל מה ששייך לאתר .
האתר הינו בבעלות מלאה ובלעדית של אולסטאר .וכל שימוש בתכניו ללא אישור בכתב מחברת אולסטאר הינה עבירה על החוק.
35. הצהרת פרטיות  ככלל אולסטאר לא עושה שימוש בדואר אלקטרוני ובמיילים. ובכל מידע אחר הקשור ללקוחותיה אתר אולסטאר מאובטח והגישה אל מאגר הלקוחות חסויה ומוצפנת.פרטים אישיים  נאספים על מנת להשלים את הקנייה. על הלקוח למסור את פרטיו האישיים , שם , שם חברה מס תעודת זהות . כתובתו כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו , מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים אלינו כשהם מוצפנים .השימוש היחיד שנעשה בהם הוא בכדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח ההזמנה בלבד. פרטי כרטיס האשראי חסויים ומוצפנים. אולסטאר עושה בהם שימוש לצורך חיוב ההזמנה בלבד.עצם השלמת הליך הקניה ופרטי האשראי רואה עצמה אולסטאר מחוייבת כלפי לקוחתיה שלא להעבירם לצד שלישי ובכל מקרה שאלה או תלונה ניתן לפנות למר קובי אדרי בחברתנו במייל [email protected]

קניה נעימה !!!!